Претрага

Stručno usavršavanje

Edukacije za psihologe i studente psihologije

Primenjena psihodijagnostika za adolescente i odrasle
Naučite ili usavršite primenu psihodijagnostičkih testova, njihovo zadavanje i tumačenje!

Upoznavanje sa početnim metodama procene, planiranja i selekcijom testova i tehnika za procenu stanja po opštim i specijalnim kriterijumima

 

 

Kako da počnete psihodijagnostičku procenu?

Upoznavanje sa početnim metodama procene, planiranja i selekcijom testova i tehnika za procenu stanja po opštim kriterijumima

Izbor testova i tehnika često određuje upotrebljivost nalaza i mišljenja!

Procena stanja ispitanika po specijalnim kriterijumima

Psihološke eksploracije koje se usmeravaju ka proceni stepena agresivnosti, socijalne i emocionalne zrelosti, predviđanju daljeg razvoja ili proceni individualnih razlika

Izbor specifičnih metoda za ispitivanje sposobnosti za određenu vrstu školovanja, profesionalnih opredeljenja

Procena kapaciteta za roditeljstvo

Upoznavanje sa zadavanjem, administriranjem i interpretacijijom testova inteligencije i sposobnosti

Upoznavanje sa zadavanjem, administriranjem i interpretacijijom testova ličnosti

Upoznavanje sa zadavanjem, administriranjem i interpretacijijom testova psihoorganiciteta

Formiranje zaključka, nalaza i mišljenja psihologa, u skladu sa zadatkom i naručiocem psihološke eksploracije

Metod edukacije:

Interaktivni rad ilustrovan primerima i vođenim usmeravanjem kritičkog mišljenja, selekcijom relevantnih rezultata i validnom integracijom podataka

Stručna supervizija

PRIJAVA U TOKU: PSIHODIJAGNOSTIKA ODRASLIH I ADOLESCENATA

Online MASTER KLAS

KLINIČKA PSIHODIJAGNOSTIKA ODRASLIH I ADOLESCENATA

PSIHODIJAGNOSTIKA ODRASLIH I ADOLESCENATA

Bazični kurs online

Za diplomirane psihologe i studente psihologije

Naučite ili usavršite psihodijagnostičku procenu dece! Savladajte postupak psihološke eksploracije odraslih i adolescenata kroz ceo proces rada, od prvog susreta do pisanja stručnog nalaza i mišljenja!

PROGRAM OBUKE:

1.         Uvod u psihodijagnostički postupak; Osnovne smernice za odabir instrumentarijuma za psihodijagnostičko testiranje; Pristup pacijentu i dinamika testiranja; Prednosti i ograničenja; uporedni prikaz savremenih psihodijagnostičkih sistema; Ček lista simptoma SCL 90R

2.         Procena inteligencije (Vekslerove i druge skale) – način zadavanja, administriranja i interpretacije, zaključivanja i izveštavanja; Procena emocionalne i socijalne zrelosti (Mahover, Vineland skala, Test ego-percepcije, ) način zadavanja, administriranja i interpretacije, zaključivanja i izveštavanja

3.         Procena ličnosti (MMPI, MCMI III,  MACI, Adolescent) i poremećaja: procena depresivnosti (Bekova, Hamiltonova) i maničnosti (Jangova); procena anksioznosti (i panike (Hamiltonova, PI, API) način zadavanja, administriranja i interpretacije, zaključivanja i izveštavanja;

4.         Procena organiciteta (BGT, Benton, skala za procenu kognicij, mini mental MMSE) način zadavanja, administriranja i interpretacije, zaključivanja i izveštavanja. Integracija podataka i pisanje psihološkog nalaza i mišljenja – pisanje nalaza različitih formata i sadržine, zavisno od uputnog pitanja, od naručioca, uzrasta, dijagnoze; pisanje nalaza u uslovima otežanog, nekompletnog ili neprimenjivog testiranja

Cena edukacije: 42.000 RSD za učesnike iz inostranstva 360e za ceo program.

Ukupno 20 sati obuke!

Način održavanja: 2 povezana vikenda (subota+nedelja):  4 dana po 5 sati online

Održavanje edukacije: DATUM POČETKA NAREDNE GRUPE BČE NAKNADNO ODREĐEN! PRIJAVITE SE!

PRIJAVITE SE!

edukativnicentar.bicedobro@gmail.com

PRIJAVA U TOKU: PSIHODIJAGNOSTIKA DECE

Online MASTER KLAS

KLINIČKA PSIHODIJAGNOSTIKA DECE

PSIHODIJAGNOSTIKA DECE

BAZIČNI KURS online

Za diplomirane psihologe i studente psihologije

Naučite ili usavršite psihodijagnostičku procenu dece!

Savladajte postupak psihološke eksploracije dece kroz ceo proces rada, od prvog susreta do pisanja stručnog nalaza i mišljenja!

STRUKTURA OBUKE:
  1. Uvod u psihodijagnostički postupak; Osnovne smernice za odabir instrumentarijuma za psihodijagnostičko testiranje; Pristup pacijentu i dinamika testiranja; Prednosti i ograničenja; uporedni prikaz savremenih psihodijagnostičkih sistema. Osvrt na kliničke indikatore psihopatoloških stanja kod dece: diferencijalna psihodijagnostika oslonjena na prepoznavanje osnovnih psiholoških funkcija i karakteristika određenih dijagnostičkih kategorija;
  2. Procena sposobnosti i inteligencije (VISC, REVISC, Bine-Simon, Brinet-Lezine ) – način zadavanja, administriranja i interpretacije, zaključivanja i izveštavanja; Testovi grafo-motornih sposobnosti;
  3. Globalna procena ličnosti (Velikih pet, MACI, Test nedovršenih rečenica ); Procena emocionalne i socijalne zrelosti (Gudinaf, Vineland skala, Test ego-percepcije ); procena disharmonija u razvoju, odstupanja i poremećaja; način zadavanja, administriranja i interpretacije, zaključivanja i izveštavanja;
  4. Integracija podataka i pisanje psihološkog nalaza i mišljenja – pisanje nalaza različitih formata i sadržine, zavisno od uputnog pitanja, od naručioca, uzrasta, specifičnosti deteta, dijagnoze; pisanje nalaza u uslovima otežanog, nekompletnog ili neprimenjivog testiranja.

Ukupno 20 sati obuke!

Cena edukacije: 42.000 RSD za učesnike iz inostranstva 360e za ceo program.

Način održavanja: 2 povezana vikenda (subota+nedelja):  4 dana po 5 sati online

Održavanje edukacije: DATUM POČETKA NAREDNE GRUPE BIĆE NAKNADNO ODREĐEN! PRIJAVITE SE SADA!

PRIJAVITE SE!

edukativnicentar.bicedobro@gmail.com

PRIJAVLJIVANJE U TOKU: FORENZIČKA VEŠTAČENJA - BAZIČNI NIVO

Online MASTER KLAS

Za dilomirane psihologe

FORENZIČKA VEŠTAČENJA

AKREDITOVANI SERTIFIKAT

BAZIČNI KURS online

PSIHOLOŠKI ASPEKTI SUDSKOG VEŠTAČENJA

Autor i edukator: prof. Bojana Cvejić

Struktura programa:

1.                  Forenzičko veštačenje – uvod i osnovni elementi veštačenja; kriterijumi za odabir instrumentarijuma za naturalistički i psihotehnički ekspertizni postupak

2.                  Zadaci forenzičkog psihologa. Sudska procedura i uloga veštaka

3.                  Psihološki aspekti iskaza i način uzimanja iskaza. Etička pitanja

4.                  Verodostojnost iskaza. Istinit i lažan iskaz. Analiza sudskih slučajeva

5.                  Pisanje nalaza i mišljenja veštaka;  priprema za usmenu odbranu nalaza pred sudom. Vežbe zaključivanja o predmetu veštačenja i pisanja nalaza i mišljenja

Edukacija je interaktivna i odvija se u vidu teorijskih predavanja i razvijanja kritičkog pristupa i sticanja praktičnih veština.

Praktični  primeri i vežbanje!

Cena edukacije: 42.000 RSD,za učesnike iz inostranstva 360e za petonedeljni program. Ukupno 20 sati obuke!

Način održavanja: DATUM ODRŽAVANJA NAREDNE GRUPE BIĆE NAKNADNO ODREĐEN! PRIJAVITE SE SADA!

Po završetku kursa, polaznici master klasa dobijaju sertifikat o pohađanju, akreditovan od strane Društva psihologa Srbije i kategorisan od strane Komore socijalnog rada Srbije!

PRIJAVITE SE!

edukativnicentar.bicedobro@gmail.com

PSIHOLOŠKA VEŠTAČENJA U SPECIFIČNIM OBLASTIMA

NAUČITE KAKO!

1) Procena roditeljske sposobnosti za poveru dece posle razvoda braka ili prekida vanbračne zajednice: metodologija po kojoj se izvodi proces procene roditelja i/ili dece; glavna pitanja suda i usmerenje postupka procene; validnost i pristrasnost u procesu procene; zaključak o otuđenju dece; roditeljska sposobnost i motivacija; sposobnost roditelja da procene bazične, razvojne i potrebe deteta u kriznim situacijama; relevantan pisani i usmeni nalaz. Pisanje nalaza i mišljenja veštaka i priprema za usmenu odbranu nalaza pred sudom.
Analiza sudskih slučajeva. Vežbe zaključivanja o predmetu veštačenja i pisanja nalaza i mišljenja.

2) Procena nematerijalne štete, duševne patnje i boli, traumatizacije: procena kratkoročnih, srednjeročnih i dugotrajnih posledica doživljene traume; određivanje stepena traumatizovanosti i efekata na buduće ponašanje i funkcionalnost; nematerijalna šteta u građanskim parnicama, porodičnim sporovima, krivičnim predmetima, radnom pravu. Pisanje nalaza i mišljenja veštaka i priprema za usmenu odbranu nalaza pred sudom.
Analiza sudskih slučajeva. Vežbe zaključivanja o predmetu veštačenja i pisanja nalaza i mišljenja.

3) Procena i ponovna procena podobnosti za uračunljivost kod počinilaca dela protiv života i tela: procena podobnosti za učešće u procesu suđenja; postdikcija – podobnost za uračunljivost za delo koje mu se stavlja na teret; smanjenje podobnosti za uračunljivost od smanjene ali ne i bitne, do zaključka o neuračunljivosti; preporučivanje mere obaveznog lečenja u otvorenim ili zatvorenim uslovima; revizija već obavljenog veštačenja/procene posle određenog perioda lečenja; predikcija budućeg ponašanja i rizika. Pisanje nalaza i mišljenja veštaka i priprema za usmenu odbranu nalaza pred sudom.
Analiza sudskih slučajeva. Vežbe zaključivanja o predmetu veštačenja i pisanja nalaza i mišljenja.

4) Procena za oduzimanje i vraćanje delimične i potpune poslovne sposobnosti: optimalna procena sadašnjeg psihološkog stanja, prethodnog funkcionisanja i kapaciteta za funkcionisanje u budućnosti; odlučivanje o faktorima za potpuno ilik delimično lišenje poslovne sposobnosti; okolnosti i postupak vraćanja poslovne sposobnosti. Pisanje nalaza i mišljenja veštaka i priprema za usmenu odbranu nalaza pred sudom.
Analiza sudskih slučajeva. Vežbe zaključivanja o predmetu veštačenja i pisanja nalaza i mišljenja.

ZA POHAĐANJE PROGRAMA POTREBNA SU BAZIČNA PREDZNANJA IZ OBLASTI FORENZIČKE PSIHOLOGIJE!

 

NAMENJEN JE DIPLOMIRANIM PSIHOLOZIMA, kao i drugim profesionalcima zainteresovanim za oblast sudsko-psihološkog veštačenja: psihijatrima, pravnicima, kriminolozima.

 

Način održavanja: 9.5. + 16.5. + 23.5. + 30.5.2024. 17-21h

Možete se prijaviti za svaki od ova 4 modula pojedinačno, ili za ceo program zajedno! Cena za pojedinačni modul je 10.000 rsd ili 85e za učesnike iz inostranstva. Za ceo program od 4 modula cena je 36.000rsd ili 300e za učesnike iz inostranstva.

Sertifikovano od strane Društva psihologa Srbije i Komore socijalnog rada Srbije!

PRIJAVITE SE SADA!

Psihološki aspekti sudskog veštačenja:
naučite veštine psihološkog veštačenja pred sudom

Forenzičko veštačenje

Uvod i osnovni elementi  primene psiholoških i psihodijagnostičkih znanja na sudu,  kriterijumi za odabir instrumentarijuma za naturalistički  i psihotehnički ekspertizni postupak 

Zadaci forenzičkog psihologa. Sudska procedura i uloga veštaka

Psihološki aspekti iskaza i način uzimanja iskaza; etička pitanja

Verodostojnost iskaza. Istinit i lažan iskaz

Pisanje nalaza i mišljenja veštaka i priprema za usmenu odbranu nalaza pred sudom

Analiza sudskih slučajeva

Vežbe zaključivanja o predmetu veštačenja i pisanja nalaza i mišljenja

Posebne celine predviđaju se kao ekspertizni postupak:

Procena dece kao počinilaca, žrtava i svedoka

Procena kompetencija roditelja za poveru dece

Procena nematerijalne štete – duševnog bola

Procena podobnosti za uračunljivost i sposobnosti za učešće u postupku različitih kategorija ispitanika

Procena traumatizovanosti

Kliničko psihološko profilisanje kriminalne ličnosti

Upoznajte se sa osnovnim principima kliničke procene kriminalne ličnosti na osnovu neposrednih i posrednih indikatora.

Bićete osposobljeni za samostalnu procenu osobina ličnosti i pravljenje psiholoških profila osobe na osnovu podataka o njenom ponašanju u specifičnim situacijama.

Stičete veštine za neposrednu naturalističku i psihotehničku procenu različitih kategorija ispitanika.

Nakon završene edukacije bićete osposobljeni za primenu principa procene ličnosti u kliničkom i forenzičkom kontekstu.

Metode sudske i forenzičke psihologije.

Principi formalne i neformalne procene ličnosti na osnovu posrednih i neposrednih indikatora.

Karakteristike životnog okruženja, odluka i izbora kao indikatora osobina ličnosti.

Bihejvioralni indikatori osobina ličnosti

Osnovi kriminalnog profilisanja

Psihologija iskaza

Tipologije prestupnika, ličnost prestupnika, različite škole profilisanja

Karakteristike očevidaca i žrtava kriminalnog dela

Forenzička viktimologija

Principi profilisanja različitih kategorija prestupnika

Geografsko profilisanje

Analiza motiva prestupnika

Prepoznavanje indikatora laganja

Profesionalna, pravna i etička pitanja psihološkog profilisanja

Metod edukacije

Praktično vežbanje, studijski istraživački rad

Praktični rad na eksploraciji i prepoznavanju relevantnih ponašanja na osnovu kojih se može zaključivati o psihološkom profilu pojedinca i određene grupacije

Pisanje izveštaja na osnovu studije slučaja

Supervizija

Prijava na listu zainteresovanih za edukaciju

Prijavite se