Претрага

O meni

Bojana Cvejić, doktor psiholoških nauka iz oblasti Kliničke psihologije i redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Živi u Beogradu.

Redovni profesor, specijalista medicinske psihologije, stalni sudski veštak u oblasti medicinske psihologije

Već više od trideset godina razvijam svoja znanja kao i naučne i stručne veštine u  oblasti KLINIČKE PSIHOLOGIJE. 

Moja ekspertiza zasnovana je na poznavanju kognitivnih procesa i ličnosti suptilne diferencijacije psihopatologije od obrazaca normalnog funkcionisanja.

Veliki deo akademske i stručne karijere posvetila sam proučavanju patologije u oblasti mentalnog funkcionisanja.

Posebna oblast moje ekspertize je psihogijagnostika psihičkih poremećaja i osobenosti ličnosti.

Redovni sam profesor na predmetima svih nivoa matičnih i nematičnih akademskih studija – Klinička
psihodijagnostika, Psihodijagnostika dece, Psihosocijalna patologija, Forenzička psihologija, Kliničko psihološko profilisanje i dr.

Specijalista sam u oblasti Medicinske psihologije.  Psihodijagnostički i psihoterapijski rad koji obavljam odnosi se na najširi spektar psihopatoloških smetnji, sa odraslima, adolescentima i decom.

Bogato, raznovrsno, dugogodišnje kliničko iskustvo stekla sam pre svega  u istitucijama sekundarne i tercijarne psihijatrijske zaštite –  Centru za zaštitu mentalnog zdravlja u Nišu i Klinici za psihijatrijske bolesti „Laza Lazarević“ u Beogradu. Ono značajno doprinosi mom psihodijagnostičkom radu, u najširoj oblasti procene sposobnosti i ličnosti, kao i u psihoterapijskoj praksi.

Nastojim da stečena znanja i veštine primenim i prenesem kao individualni i grupni supervizor, mentor i edukator  specijalistima iz oblasti Medicinske psihologije,  pod okriljem Medicinskog fakulteta u Nišu, kao i drugim polaznicima zainteresovanim za sticanje i usavršavanje  psiholoških znanja i veština.

Kao stalni sudski veštak iz oblasti Medicinske psihologije, više od 35 godina radim na poslovima forenzičke ekspertize, u slučajevima krivičnog, građanskog i porodičnog prava, kao samostalni veštak, član komisija veštaka i stručni konsultant sudova u Srbiji, član Sudsko-psihijatrijskih odbora u više gradova u Srbiji, kao i Međunarodnog suda u Hagu.

Supervizor sam različitim profilima psihologa u praksi, na projektima za pružanje pomoći izbeglim i raseljenim licima, osuđenim licima i drugim osobama sa odlikama psihosocijalne patologije, kao i konsultant za pomoć marginalizovanim populacionim grupama. 

Specifičnu temu interesovanja svog postdiplomskog usavršavanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – fenomenologiju agresivnosti– unapredila sam i razradila kroz programe kontrole besa, primenjenjivane više puta u individualnom i grupnom radu. Autorske monografije i udžbenike objavila sam na temu agresivnosti i forenzičko-ekspertiznog postupka.

Psihoterapeut sam O.L.I integrativne pshodinamske psihoterapije, u radu sa klijentima različite simptomatologije.  Edukator sam budućih savetnika i psihoterapeuta u okviru O.L.I Centra. 

Edukator sam iz različitih oblasti zaštite mentalnog zdravlja, kao i pitanja ličnog rasta  razvoja, specifičnih za različite životne periode i izazove pojedinaca, parova i porodica.

Kontakt: edukativnicentar.bicedobro@gmail.com